CCOO
Uns 800 interins amb una mitjana superior als 7 anys d'experiència, han consolidat la seva plaça.
De les 1008 places, no arriben a 100 (un 10%) les places que han quedat desertes.
ib.ccoo.es 18/07/2018 - 14:51:07

1a. valoració oposicions docents 2018 amb 1008 places ofertades.

Uns 800 interins amb una mitjana superior als 7 anys d'experiència, han consolidat la seva plaça.

  • De les 1008 places, no arriben a 100 (un 10%) les places que han quedat desertes; uns 100 aspirants que han obtingut plaça no havien fet feina mai, i la resta, uns 800 interins (85% dels aspirants que han aprovat), han consolidat la seva plaça amb aquest procés.

  • D'aquests 800 interins que han aconseguit plaça, aproximadament, un 25% tenen més de 10 anys d’experiència, un 25% entre 1 i 5 anys d’experiència, i la resta (un 50%) entre 5 i 10 anys.

  • Un 10% (manco de 100 places) han quedat desertes, fet a millorar. Moltes són de les Pitiüses i d’especialitats d’EOI o Conservatori. Tot i que aquestes places no es perden ja que s'acumulen per a la propera convocatòria, aquesta dada podria ser molt inferior si les proves no fossin eliminatòries i a tots els tribunals hi hagués més candidats aprovats per a la fase de concurs que places ofertades. Qüestions que s'han de millorar.

  • La FECCOO continua reclamant un procés d’oposició no eliminatori. Dels 4000 aspirants, uns 2500 aspirants no han pogut realitzar la segona part on poder demostrar les seves aptituds docents com marca el decret d'oposicions docents 276/2007. Si les proves no fossin eliminatòries, entre un 15-20% (uns 400 aspirants més) enguany haurien passat a la fase de concurs optant així a una plaça. Fet que incrementaria també la mitjana dels anys d’experiència dels aspirants amb plaça.

Des de la FE-CCOO valorem molt positivament el desenvolupament les oposicions docents, ja que s'han complert un dels objectius pel qual varem signar les 3000 places d'oposicions en tres anys: que aquest procés sigui un instrument de consolidació de feina per als interins amb experiència docent, i que aconsegueixi reduir la taxa d'inestabilitat fins al 8% (front al casi 40% que teniem abans d'iniciar aquest procés).

Tot i que hi ha hagut tribunals que, en contra del que reivindicavem, no han realitzat fase de concurs (fet que criticam fortament), el fet de tenir, en general, més aspirants que han superat la fase d'oposició que places ofertades, ha permés que un 90% de les places han estat cobertes. Queda evidenciat que la fase de concurs és la que assegura que no quedin places desertes al temps que garanteix que l'experiència docent (fins a 10 anys enguany puntuen gràcies a l'acord estatal signat per la FECCOO) sigui determinant per a l'obtenció d'una plaça. Recordem que l’any passat la taxa de places desertes va ser del 30% front al 10% de l'actual convocatòria. Les places desertes, principalment, es troben en especialitats i Illes que, des d’un principi, tenien pocs aspirants.

A la FECCOO pensem que la convocatòria d’oposicions és la millor forma de donar estabilitat als treballadors i treballadores docents i al sistema d’ensenyament públic de les Illes. És per això que continuem demanant que es comenci a negociar les convocatòries d’oposicions del 21 i 22.

Cal posar especial èmfasi en les característiques de la part A de la primera prova eliminatòria basada en un sorteig, cosa que marca i molt la bona sort en el desenvolupament de tot el procés. Això provoca que per tal de demostrar els coneixements específics necesssaris per impartir l’especialitat docent estigui més a prop del factor sort i no de la millor o pitjor preparació del aspirants. És evident que hi ha una gran quantitat de docents preparats que no han pogut passar aquesta primera prova pel seu caràcter basat en l’atzar. Continuarem treballant per millorar aquesta forma de valorar el coneixement de les matèries per part dels aspirants per tal que la valoració s’ajusti més a la preparació de tot el temari i no que sigui una qüestió d’atzar.

També insistim en la necessitat de que les proves no siguin eliminatòries per tal de poder valorar als aspirants de forma global, tant en els seus coneixements teòrics com en l'aptitud pedagògica de l’aspirant. Per això, instem al nou Govern de l’estat a modificar el RD 276/2007 per a que així sigui. De fet, si enguany les proves no haguessin estat eliminatòries, hi hauria entre un 15 i un 20% més d’aspirants aprovats que podrien haver fet valer la seva experiència per aconseguir una plaça pública.

Cal valorar i agrair la tasca realitzada pels companys i companyes que els ha tocat formar part dels tribunals i que, en alguns casos, han hagut d’ampliar l’horari per tal de tenir les correccions en un temps prudencial. Durem també a la mesa les seves propostes de millora per a les següents oposicions dels propers cursos 2019 i 2020.

Finalment valorem molt positivament el “portal de l’opositor” que ha donat agilitat a les comunicacions entre els tribunals i els i les aspirants al mateix temps que ha permès donar la transparència a tot el procés com reclamàvem.

 

Reciente
Visto
Comentado