95% de bonificació el primer grau i cònjuges, el 75%
L'Ajuntament d'Inca aplicarà bonificacions per valor de 780.000 euros durant l’any 2020 i incrementa els beneficis fiscals (IBI), (IVTM), (IAE), (IVTNU), (ICIO)
Aquestes xifres inclouen les bonificacions que s’apliquen a l’impost de béns immobles (IBI), l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitat econòmiques (IAE).
AGENCIA MANACORNOTICIAS 11/12/2019 - 01:47:00
Actualment es troben en tràmit d’exposició pública l’ordenança reguladora de l’IVTM i l’ordenança reguladora de l’IVTM que s’han modificat per actualitzar i adaptar els beneficis fiscals.

L'Ajuntament d'Inca aplicarà bonificacions per valor de 780.000 euros durant l’any 2020. L’Ajuntament d’Inca manté la seva política de bonificacions i incrementa els beneficis fiscals en el pressupost per a 2020. Així, les ordenances fiscals per al pròxim any preveuen uns incentius per valor total de 779.635,94‬ euros, mentre que durant l’any 2019 les bonificacions potestatives han suposat un estalvi pels inquers i inqueres de 758.957,5O‬ euros.

Aquestes xifres inclouen les bonificacions que s’apliquen a l’impost de béns immobles (IBI), l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitat econòmiques (IAE), la recollida de fems, el subministrament d’aigua, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

la recollida de fems, el subministrament d’aigua, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Actualment es troben en tràmit d’exposició pública l’ordenança reguladora de l’IVTM i l’ordenança reguladora de l’IVTM que s’han modificat per actualitzar i adaptar els beneficis fiscals. En el cas de l'ordenança de l'impost de vehicles de tracció mecànica s'ha inclòs diferenciar el percentatge de bonificació depenent de si es tracta d'un vehicle elèctric 100%, pel qual la bonificació serà del 75% o si es tracta d'un vehicle híbrid, gas, etcètera, pels quals la bonificació serà del 50%.

Pel que fa a la bonificació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s'han establert diferents trams de bonificació depenent del grau de parentiu, que poden oscil·lar entre el 95% de bonificació el primer grau i cònjuges, el 75% de bonificació en el cas del segon grau, i el 50% de bonificació en el cas del tercer i quart grau.

D’altra banda, es produirà també un increment molt significatiu de la bonificació per reciclatge de residus, amb la instal·lació dels contenidors d’orgànica a tot el municipi. Actualment, el Departament de Gestió Tributària ha rebut més de 5.000 sol·licituds per demanar aquesta bonificació, que enguany s’ha d’aplicar a 1.000 habitatges i locals de la zona de Crist Rei.

Així doncs, es preveu que els beneficis fiscals en tributs municipals s’incrementin durant 2020 en més de 20.000 euros i accedeixin a 779.635,94‬ euros. D’aquesta manera, els ciutadans inquers s’estalviaran una mitja de 23 euros cada un durant el pròxim any.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado