Inca
CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 28 DE MAIG DE 2020
Dijous, 28 de maig de 2020 Hora: 19.30 h Lloc: Ajuntament d'Inca
ajinca.net 27/05/2020 - 10:32:40
Ple Ordinari 
 
Dia: dijous, 28 de maig de 2020
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 28 DE MAIG DE 2020

ORDRE DEL DIA:
 
Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 d’abril de 2020.
Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 398 al 487 de 2020.
Dació de compte de l’estat d’execució trimestral del primer trimestre de l’exercici 2020.
Dació de compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de l’exercici 2020.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici de 2020.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la modificació de l’annex de subvencions nominatives regulat a les bases d’execució del Pressupost 2020.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions de façanes del casc antic i l’eixample.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per als llibres de text.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per a les AMIPA.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2020.
Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar modificacions a l’acord de carrera professional.
Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de neteja.
Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança per a la tinença responsable d’animals domèstics.
Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per al nomenament d’un nou fiscal en l’expedient de declaració de Fill Il·lustre del Sr. Marc Ferragut Fluxà.
Moció del grup municipal de MÉS per Inca per a la denominació d’un carrer amb el nom de l’Orfeó l’Harpa d’Inca.
Moció del grup municipal del Partir Popular envers el pagament per part del Consell de Mallorca del servei de bombers Serpreisal.
Mocions urgents.
Precs i preguntes.
 
 
Reciente
Visto
Comentado