Ahora en breve horas conoceremos los delegados territoriales
Conozca aquí todas las áreas de gestión del Ayuntamiento de Manacor y la responsabilidad de cada uno de los once concejales del Pacte de Izquierdas
Pacto de Izquierdas. Hay 7 áreas importantes que dirigen el alcalde Miquel Oliver y sus 6 tenientes de alcalde. Luego hay competencias del resto de los otros 4 ediles. También hay Delegaciones especiales.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 25/06/2019 - 15:01:28
A continuación conocerán cada uno de los cargos que asumen los 11 ediles del Equipo de Gobierno de Manacor liderado por los tenientes de alcalde, pero está claro que todos los ediles tienen suficiente trabajo.

El Ayuntamiento de Manacor ha hecho público todo el organigrama municipal que significará el nombramiento para todos los cargos de los 11 integrantes del Pacto de Izquierdas. Hay 7 áreas importantes que dirigen el alcalde Miquel Oliver y sus 6 tenientes de alcalde. Luego hay competencias del resto de los otros 4 ediles. También hay Delegaciones especiales. Un proyecto de gestión compartido, donde se hace un Gobierno transversal donde cada área están implicados al menos dos ediles.

Por supuesto la firma ejecutiva la tienen los tenientes de alcalde y el presidente de la corporación. Formarán parte de la Comisión de Gobierno los 6 tenientes de alcalde y el primer edil. Podrán asistir el resto de concejales con voz y voto, pero la firma corresponde a los 7 cargos ejecutivos.

Formarán parte de la Comisión de Gobierno los 6 tenientes de alcalde y el primer edil. Podrán asistir el resto de concejales con voz y voto, pero la firma corresponde a los 7 cargos ejecutivos.

Distribución de las áreas de gestión del nuevo consistorio en el Ayuntamiento de Manacor. Tras la firma de los correspondientes decretos, han quedado distribuidas las diferentes áreas de gestión y departamentos del Ayuntamiento. I. Área de Alcaldía e Interior. II. Área de Urbanismo y Vivienda: Núria Hinojosa Abenza. III. Área de Medio Ambiente y Movilidad: Sebastián Llodrà Oliver. IV. Área de Actividades y Servicios Generales: Carlos J. Grimalt García. V. Área de Economía, Hacienda y Promoción: María Antonia Truyols. VI. Área de Políticas Transversales: Carmen Gomila Domínguez. VII. Área de Educación, Cultura y Deportes: Mateu Marcé Riera.

A continuación conocerán cada uno de los cargos que asumen los 11 ediles del Equipo de Gobierno de Manacor liderado por los tenientes de alcalde, pero está claro que todos los ediles tienen suficientes competencias y atribuciones para estar equilibrado el mandato. Ahora en breve horas conoceremos los delegados territoriales de Porto Cristo, S'Illot y Cala Morlanda, Son Macià, Calas de Mallorca, también los presidentes de las instituciones municipales, patronatos, representantes del Ayuntamiento en los centros supramunicipales y sociales. Muy densa la actividad municipal.

Distribució de les àrees de gestió del nou consistori a l’Ajuntament de Manacor. Després de la signatura dels corresponents decrets, han quedat distribuïdes les diferents àrees de gestió i departaments de l’Ajuntament. I. Àrea de Batlia i Interior. II. Àrea d'Urbanisme i Habitatge: Núria Hinojosa Abenza . III. Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: Sebastià Llodrà Oliver. IV. Àrea d’Activitats i Serveis Generals: Carles J. Grimalt García. V. Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: Maria Antònia Truyols. VI. Àrea de Polítiques Transversals: Carme Gomila Domínguez. VII. Àrea d’Educació, Cultura i Esports: Mateu Marcé Riera

Àrea de batlia i Interior: Batle, Sr. Miquel Olive Gomila:

• Protocol

• Relacions institucionals

• Arxiu

• Patrimoni

• Prefactura superior de la Policia Local

• Seguretat Ciutadana

• Expedients sancionadors (Llei 4/2015)

• Protecció Civil

• Regulació i ordenació del tràfic i de l’estacionament de vehicles en vies urbanes

• Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en règim de transport especial

• Concessió o denegació de llicències per a la tinença i ús d’armes d’acord amb la legislació específica vigent

Àrea d'Urbanisme i Habitatge: 1a. Tinenta de Batlia, Sra. Núria Hinojosa Abenza:

• Planificació urbanística.

• Gestió urbanística.

• Disciplina urbanística.

• Llicències urbanístiques.

• Accés els nuclis de població

• Protecció i gestió del patrimoni històric

• Conservació i rehabilitació de l’edificació

• Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera

Àrea de Medi Ambient i Mobilitat: 2r. Tinent de batlia, Sr. Sebastià Llodrà Oliver:

• Control i seguiment de la gestió i tractament de residus.

• Neteja viària

• Neteja d’edificis

• Promoció i seguiment de la gestió del medi ambient

• Control del manteniment de les zones enjardinades

• Energies renovables i optimització d’energia.

• Enllumenat públic

• Depuradores

• Medi ambient urbà: parcs i jardins públics

• Edificis i pla d’usos de les escoles rurals

• Animals de companyia i cans perillosos

• Mobilitat • Gestió dels aparcaments

• Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals

• Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges

• Transport públic: taxis

Àrea d’Activitats i Serveis Generals: 3r. Tinent de Batle, Sr. Carles J. Grimalt Garcia:

• Llicències de publicitat dinàmica i estàtica

• Llicències d’activitat

• Paviment de vies urbanes

• Ocupació de via pública

• Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals

• Serveis generals. Brigada municipal

• Cementeri i policia sanitària mortuòria

• Fires

• Informació i atenció al ciutadà

• Comunicació

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: 4t Tinenta de batlia, Maria Antònia Truyols Martí:

• Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

• Gestió del padró municipal d’habitants. Població

• Cadastre

• Sancions

• Noves tecnologies. Administració electrònica

• Portal de transparència

• Protecció de dades

• Informàtica

• Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal

• Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

• Responsabilitat Patrimonial

• Gestió i promoció turística

• Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi.

• Promoció del turisme interior

• Oficines turístiques

• Gestió de l’explotació dels serveis de temporada a les platges

• Plaça d’abastament

• Escorxador

• Agricultura

• Mercats

• Comerç

• Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria

• Foment de l’ocupació

• Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

Àrea de Polítiques Transversals: 5è Tinenta de batlia, Carme Gomila Domínguez:

• Serveis Socials comunitaris bàsics

• Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social

• Centres de dia

• Polítiques Igualtat

• Participació ciutadana

• Associacionisme

• Voluntariat

• Registre d'Entitats ciutadanes

• Joventut

• Política lingüística

Àrea d’Educació, Cultura i Esports: 6è tinent de batle, Mateu Marcé Riera:

• Cultura en general

• Educació en general

• Biblioteques

• Museus.

• Teatre i Auditori.

• Promocions culturals

• Banda de música

• Festes

• Equipaments culturals

• Conservatori i Escola de Música

• Manteniment d’escoles i escoletes infantils

• Gent Gran

• Horts Urbans

• Foment i promoció de l’esport.

• Instal·lacions esportives

• Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva

DELEGACIONS ESPECIALS. Delegar als regidors i regidores que es relacionen a continuació una delegació específica d'atribucions sobre els assumptes següents: Núria Hinojosa Abenza, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ, que a continuació s’especifiquen: Foment de l’ocupació. Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria. Sebastià Llodrà Oliver, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea de POLÍTIQUES TRANSVERSALS, que a continuació s’especifiquen: Política lingüística.

Sebastià Nadal Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en d'àrea de MEDI AMBIENT I MOBILITAT, que a continuació s’especifiquen:

- Enllumenat públic

- Neteja d’edificis

- Energies renovables i optimització d’energia

- Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals

- Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.

Cristina Capó Santandreu, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l’àrea d’ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ, que a continuació s’especifiquen:

- Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

- Gestió del padró municipal d’habitants. Població

- Sancions

- Noves tecnologies. Administració electrònica

- Portal de transparència

- Protecció de dades

- Informàtica

- Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

- Responsabilitat Patrimonial

- Plaça d’abastament

- Escorxador

- Agricultura

- Mercats

- Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

Joan Gaià Mascaró, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees d’ ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ i POLÍTIQUES TRANSVERSALS, que a continuació s’especifiquen:

- Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal.

- Participació ciutadana

- Associacionisme

- Voluntariat

- Registre d’Entitats Ciutadanes

Artur Aguiló Frau, la direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l'àrea d’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS, que a continuació s’especifiquen:

- Festes

- Gent Gran

- Foment i promoció de l’esport

- Instal·lacions esportives

- Relació i cooperació amb organismes i entitats en ordre a la pràctica i foment de l’activitat esportiva.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


6
1
Juan
Si sobretot llevar ses gallines de sa rotonda de cas gallo, bravooooo (modo ironia)
Jaume
Si en 144 dies ja se'ls veia la feina que feien ara imaginau amb 4 anys de legislatura....
Joan
Els veig molt jiji jaja, i dur un AJUNTAMENT no son bromes. Esper que es posin a fer feina aviat.
Xisco
Ahora , el primer decreto que tendría que firmar el alcalde, si fuera coherente, sería la bajada de su salario
Pere
Quin desastre, gent que no té ni idea i a gobernar, llàstima del meu poble
Manuel Rosas Serra
El "papel lo aguanta todo" Parece lógico, aunque algo "enrevesado" Esperemos que la gestión sea "ágil y eficiente"